Цивільна процесуальна дієздатність

Цивільна процесуальна дієздатність

Цивільна процесуальна дієздатність — надана законом суб’єкту цивільного процесуального правовідносини здатність особистими діями в межах закону здійснити цивільні процесуальні права і виконувати покладені на нього процесуальні обов’язки.

Громадяни стають повністю дієздатними з досягненням повноліття, тобто з вісімнадцяти років. Неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають часткової дієздатністю. Їх права та охоронювані законом інтереси захищаються в суді їх батьками, усиновителями і піклувальниками.

Аналогічне правило діє і відносно громадян, визнаних обмежено дієздатними. Однак суд зобов’язаний залучати до участі в справі самих неповнолітніх чи громадян, визнаних обмежено дієздатними (ст. 32 ЦПК).

У випадках, передбачених законом, у справах, що виникають з трудових і шлюбно-сімейних правовідносин і з угод, пов’язаних з розпорядженням отриманим заробітком, неповнолітні мають право особисто захищати в суді свої права та охоронювані законом інтереси.

Неповнолітній, що досяг шістнадцяти років, може особисто здійснювати свої процесуальні права і обов’язки в суді у разі оголошення його повністю дієздатним (емансипація — ст. 27 ЦК).

Юридичні особи мають процесуальну правоздатність і дієздатністю з моменту їх реєстрації.

Процесуальна правоздатність громадян припиняється зі смертю громадянина або з оголошення його в судовому порядку померлим.

Процесуальна правоздатність та дієздатність юридичної особи закінчується з припиненням його існування, а процесуальна дієздатність громадян — зі смертю громадянина або з визнання його в судовому порядку недієздатним.

Моменти виникнення і припинення цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності для інших учасників судочинства законом не визначені. У правознавстві пропонується наступне рішення цього питання *.

* Див. Чечот Д.М. Суб’єктивне право і форми його захисту. Л. 1968. С. 11-12; Радянське цивільне процесуальне право. M. 1965. С. 66-67 (автор розділу — А.Ф. Козлов); Вікут М.А. Проблема правового регулювання процесуального положення і діяльності сторін в радянському цивільному судочинстві: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Саратов, 1971. С. 7-8.

Судді (суди) і прокурори процесуально правоздатність і дієздатні з моменту їх установи (призначення) в такій якості. Процесуальна правоздатність та дієздатність судді і прокурора припиняється з моменту закінчення їх повноважень.

Правоздатність та дієздатність судових представників виникає з досягненням повноліття, припиняється зі смертю, з оголошення громадянина померлим, а для добровільного представництва процесуальна дієздатність припиняється зі скасуванням доручення.

Процесуальні правоздатність та дієздатність експертів виникають з моменту набуття ними необхідних знань.

Для участі свідком в цивільному судочинстві закон не передбачає вікового обмеження. Тому процесуально правоздатним і дієздатним свідком визнається громадянин на розсуд суду залежно від особливостей обставин конкретної цивільної справи, віку громадянина і ступеня розвиненості його психіки.

«Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації» від 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. Від 19.12.2016) (з ізм. І доп. Вступ. В силу з 01.01.2017)

Стаття 37. Цивільна процесуальна дієздатність

1. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права, виконувати процесуальні обов’язки і доручати ведення справи в суді представнику (цивільна процесуальна дієздатність) належить в повному обсязі громадянам, які досягли віку вісімнадцяти років, і організаціям.

2. Неповнолітній може особисто здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки в суді з часу вступу в шлюб або оголошення його повністю дієздатним (емансипації).

3. Права, свободи та законні інтереси неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також громадян, обмежених в дієздатності, захищають в процесі їх законні представники. Однак суд зобов’язаний залучати до участі в таких справах самих неповнолітніх, а також громадян, обмежених в дієздатності.

4. У випадках, передбачених федеральним законом. у справах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових та інших правовідносин, неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років вправі особисто захищати в суді свої права, свободи і законні інтереси. Проте суд має право залучити до участі в таких справах законних представників неповнолітніх.

(В ред. Федерального закону від 08.03.2015 N 23-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

5. Права, свободи та законні інтереси неповнолітніх, які не досягли віку чотирнадцяти років, а також громадян, визнаних недієздатними, якщо інше не передбачено цим Кодексом, захищають в процесі їх законні представники — батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники чи інші особи, яким це право надано федеральним законом. Проте суд має право залучити до участі в таких справах громадян, визнаних недієздатними.

(В ред. Федерального закону від 06.04.2011 N 67-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

Громадянська процесуальна правоздатність та дієздатність

Сторони характеризуються юридичними властивостями правоздатності та дієздатності.

Умовою виникнення цивільних процесуальних правовідносин є цивільна процесуальна правоздатність — можливість мати цивільні процесуальні права та обов’язки.

Громадянська процесуальна правоздатність громадян виникає з моменту народження і припиняється зі смертю, існує незалежно від їх психічного стану. Всі громадяни мають цивільну процесуальну правоздатність в рівній мірі, вона не може бути обмежена. Підприємства, установи, організації мають цивільну процесуальну правоздатність в тому випадку, якщо вони користуються правами юридичної особи, — з моменту реєстрації статуту і до ліквідації юридичної особи.

Цивільна процесуальна дієздатність — здатність своїми діями здійснювати процесуальні права, виконувати процесуальні обов’язки і доручати ведення справи в суді представнику.

Повна цивільна процесуальна дієздатність громадян за загальним правилом виникає з 18 років. Виникнення цивільної процесуальної дієздатності юридичних осіб збігається з виникненням громадянської процесуальної правоздатності.

Цивільна процесуальна дієздатність фізичних осіб підрозділяється на види:

1) Повна дієздатність.

У повному обсязі дієздатність за загальним правилом настає при досягненні повноліття. Однак в деяких випадках повна цивільна процесуальна дієздатність може виникнути і раніше (при вступі в шлюб неповнолітнього, якому знижений шлюбний вік; при емансипації неповнолітнього — неповнолітній з 16 років може бути оголошений повністю дієздатним, якщо він працює за трудовим договором, у тому числі контракту, або за згодою батьків, усиновителів або піклувальників займається підприємницькою діяльністю)

До недієздатним громадянам відносяться дві категорії осіб:

— особи, визнані судом недієздатними.

Підставою для визнання громадянина недієздатним є наявність психічного розладу, в результаті якого особа не розуміє значення своїх дій або не може ними керувати.

Права, свободи та законні інтереси громадян, визнаних недієздатними, захищають в процесі їх законні представники — батьки, усиновителі, опікуни чи інші особи, яким це право надано федеральним законом (ч. 5 ст. 37 ЦПК);

3) Обмежена дієздатність.

Обмеження дієздатності можливе за рішенням суду. Підставою для визнання осіб обмежено дієздатними є зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, що ставить сім’ю у важке матеріальне становище.

4) Часткова дієздатність.

Частково дієздатними є неповнолітні у віці від 14 до 18 років:

— за загальним правилом права та інтереси неповнолітніх у віці від 14 до 18 років в суді захищають піклувальники з обов’язковим залученням неповнолітнього до процесу;

— по спеціальному правилу (у випадках, передбачених федеральним законом) у справах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, публічних та інших правовідносин, неповнолітні у віці від 14 до 18 років має право особисто захищати в суді свої права, свободи і законні інтереси. Проте суд має право залучити до участі в таких справах законних представників неповнолітніх.

Галузеве законодавство може містити вказівку про участь в розгляді справ у суді неповнолітніх, починаючи з певного віку. Так, згідно зі ст. 56 СК неповнолітній після досягнення 14 років вправі самостійно звертатися до суду за захистом порушеного права, в тому числі при невиконанні чи неналежному виконанні батьками (одним з них) обов’язків з виховання, освіти або при зловживанні батьківськими правами.

Відповідно до ст. 62 СК неповнолітні батьки мають право визнавати і оскаржувати своє батьківство і материнство на загальних підставах, вимагати по досягненні ними 14 років встановлення батьківства щодо своїх дітей в судовому порядку.

Процесуальне співучасть (мета, підстави, види). Процесуальні права і обов’язки співучасників.

Цивільне процесуальне співучасть — одночасна участь в цивільному процесі декількох осіб на стороні позивача або (і) відповідача. Ці особи називаються coістцамі (кілька осіб на стороні позивача) і співвідповідача (кілька осіб на стороні відповідача).

Підстави процесуального співучасті:

1) предметом спору є спільні права чи обов’язки кількох позивачів або відповідачів;

2) права і обов’язки кількох позивачів або відповідачів мають одну підставу;

3) предметом спору є однорідні права і обов’язки.

Риси громадянського процесуального співучасті:

1) співучасники — це суб’єкти спірного матеріально-правового відносини;

2) інтереси співпозивачів (або співвідповідачів) не суперечать один одному, але протистоять інтересам протилежної сторони;

3) наявність одного цивільного процесу, в якому розглядається справа за участю соистцов і (або) співвідповідачів.

Види цивільного процесуального співучасті виділяються в залежності від обов’язковості співучасті, від правового становища співучасників і т. д.

Залежно від того, на чиєму боці виступає співучасник, цивільне процесуальне співучасть ділиться на:

1) активне (на стороні позивача кілька співучасників);

2) пасивне (на стороні відповідача кілька співучасників);

3) змішане (і на стороні позивача, і на стороні відповідача кілька осіб).

Залежно від обов’язковості залучення співучасників цивільне процесуальне співучасть може бути:

1) Обов’язкове (необхідне) співучасть — це співучасть, що виникає в силу припису закону, характеру спірного матеріального правовідносини і не залежить від розсуду суду або беруть участь у справі. Розгляд справи за відсутності хоча б одного із співучасників неможливо.

Обов’язкове співучасть виникає у справах про спільну власність, про спадкування, за позовами про виключення майна з опису, про захист честі і гідності, про право користування житловим приміщенням тощо

2) Факультативне співучасть — співучасть, яке виникає на розсуд суду. У цьому випадку справи співучасників можуть слухатися окремо, що не вплине на законність виведення, якого дійшов суд.

Співучасники користуються правами і несуть обов’язки сторін в процесі. На них поширюються загальні і спеціальні права сторін. Разом з тим співучасники в цивільному процесі мають додатковими правами і несуть додаткові обов’язки.

Так, до додаткових прав можна віднести наступне:

1) співучасники можуть доручити ведення справи одному із співучасників;

2) кожен співучасник діє в процесі самостійно проти іншого боку і незалежний в своїх діях від співучасників.

188.123.231.15 © studopedia.ru Чи не є автором матеріалів, які розміщені. Але надає можливість безкоштовного використання. Є порушення авторського права? Напишіть нам.

§2. Громадянська процесуальна правоздатність та дієздатність

1. Цивільна процесуальна правоздатність — передбачена законом можливість мати процесуальні права і нести процесуальні обов’язки. Вона тісно пов’язана з цивільною правоздатністю (ст. 17,18 ГК РФ), але не тотожна їй. У порядку цивільного судочинства розглядаються не тільки справи, що виникають з цивільних правовідносин, а й справи, що виникають з адміністративних, трудових, сімейних, податкових, державних та інших правовідносин. Для цивільного права зараз аксіоматично, що суб’єктами права є: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства; російські та іноземні юридичні особи; Російська Федерація, суб’єкти Російської Федерації, муніципальні освіти.

Громадяни мають цивільну процесуальну правоздатність з моменту народження, а припиняється їх правоздатність в момент смерті. Що стосується організацій, то їх процесуальна правоздатність виникає з того моменту, коли вони стали суб’єктами матеріального права. Саме з цього моменту вони мають право на використання коштів процесуального захисту.

Що стосується питання про те, чи поширюється процесуальна правоздатність лише на сторони і треті особи або є поняттям більш широким, що має на увазі також і інших суб’єктів (суд, прокуратура, судові представники і ін.), То питання це продовжує залишатися спірним.

2. Цивільна процесуальна дієздатність — здатність самостійно здійснювати захист своїх прав в суді: особисто порушити цивільну справу, особисто розпоряджатися своїми матеріальними і процесуальними правами, особисто брати участь у судовому розгляді, доручати ведення своєї справи судовим представнику і т. д.

Повна цивільно-процесуальна дієздатність громадян виникає з 18 років (ч. 1 ст. 32 ЦПК). Неповнолітній, що досяг 16 років, може особисто здійснювати свої права і обов’язки в суді, в разі оголошення його повністю дієздатним (емансипація — ч. 1 ст. 27 ЦК). Неповнолітній, що досяг 16 років може бути оголошений повністю дієздатним, якщо він працює за трудовим договором, у тому числі і за контрактом, або за згодою батьків, усиновителів або піклувальників займається підприємницькою діяльністю. Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипація) проводиться за рішенням органів опіки та піклування — за згодою обох батьків або за відсутності такої згоди — за рішенням суду (ч. 2 ст. 27 ЦК).

Права неповнолітніх у віці від 14 до 18 років, а також громадян визнаних обмежено дієздатними, повинні захищатися в суді їх законним представником. У разі порушення справи, в якому стороною є неповнолітня від 14 до 18 років або особа, обмежено дієздатний, суд зобов’язаний залучити до участі в справі неповнолітнього або обмежено дієздатного, які мають право здійснювати в суді відповідні процесуальні дії, проте відмовлятися від позову, укладати мирову угоду або визнавати позов ці особи можуть тільки за згодою своїх законних представників.

У деяких правовідносинах (трудові, колгоспні, із заподіяння шкоди та ін.) Неповнолітні мають право особисто захищати в суді свої права та інтереси. Так, наприклад, звільнений з ініціативи адміністрації неповнолітній 17 років, має право самостійно пред’явити до суду позов про поновлення на роботі. Залучати чи в цьому випадку до участі в справі його законних представників залежить від розсуду суду.

Якщо неповнолітній (до 18 років) одружився з відповідного дозволу, він набуває дієздатності в повному обсязі, в тому числі і в частині цивільного процесу. «Придбана в результаті укладення шлюбу дієздатність зберігається в повному обсязі і в разі розірвання шлюбу до досягнення вісімнадцяти років» (ст. 21 ЦК). Так, що вступила в шлюб 16-річна, має право самостійно порушити справу про визнання цього шлюбу недійсним (або про його розірвання), вона може пред’явити позов про стягнення аліментів на дитину і про розподіл майна. В цей же період вона має право пред’явити будь-який інший позов, що випливає з інших (наприклад, житлових) правовідносин.

Повністю недієздатні особи (які не досягли 15 років, оголошені недієздатними у встановленому законом порядку) не можуть самостійно вести процес, їх права та інтереси захищають їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни) — ч. 2 ст. 32 ЦПК.

У деяких випадках недієздатний може домогтися порушення справи не маючи на це відповідних прав. Закон в такому випадку зобов’язує суд залишити заяву без розгляду і залучити до участі в справі законного представника недієздатного (п. Ст. 221 ЦПК). Законний представник може підтвердити всі дії недієздатного або деякі з них. Якщо суддя відмовив у прийнятті заяви на підставі п. 8 ст. 129 ЦПК, це не перешкоджає законному представнику недієздатного вторинному зверненню до суду із заявою у тій самій справі, якщо буде усунуто допущене порушення (ст. 129 ЦПК, останній абзац).

Стаття 37. Цивільна процесуальна дієздатність

1. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права, виконувати процесуальні обов’язки і доручати ведення справи в суді представнику (цивільна процесуальна дієздатність) належить в повному обсязі громадянам, які досягли віку вісімнадцяти років, і організаціям.

2. Неповнолітній може особисто здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки в суді з часу вступу в шлюб або оголошення його повністю дієздатним (емансипації).

3. Права, свободи та законні інтереси неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також громадян, обмежених в дієздатності, захищають в процесі їх законні представники. Однак суд зобов’язаний залучати до участі в таких справах самих неповнолітніх, а також громадян, обмежених в дієздатності.

4. У випадках, передбачених федеральним законом, у справах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових та інших правовідносин, неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років вправі особисто захищати в суді свої права, свободи і законні інтереси. Проте суд має право залучити до участі в таких справах законних представників неповнолітніх.

5. Права, свободи та законні інтереси неповнолітніх, які не досягли віку чотирнадцяти років, а також громадян, визнаних недієздатними, якщо інше не передбачено цим Кодексом, захищають в процесі їх законні представники — батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники чи інші особи, яким це право надано федеральним законом. Проте суд має право залучити до участі в таких справах громадян, визнаних недієздатними.

Коментар до ст. 37 ЦПК РФ

1. Особа вважається повнолітнім після досягнення нею вісімнадцятирічного віку.

2. Повністю дієздатним особа стає також і з моменту набрання ним шлюб до досягнення вісімнадцятирічного віку. Придбана в результаті укладення шлюбу дієздатність зберігається в повному обсязі і в разі розірвання до досягнення вісімнадцяти років шлюбу. Однак при визнанні шлюбу недійсним суд може прийняти рішення про втрату неповнолітнім чоловіком повної дієздатності з моменту, що визначається судом (ст. 21 ГК РФ).

3. дієздатності в повному обсязі вважається також неповнолітній, який досяг шістнадцяти років, який рішенням органу опіки та піклування — за згодою обох батьків, усиновителів чи піклувальника або за відсутності такої згоди — за рішенням суду оголошений повністю дієздатним, якщо він працює за трудовим договором, у тому числі за контрактом, або за згодою батьків, усиновителів або піклувальника займається підприємницькою діяльністю.

4. Права та охоронювані законом інтереси неповнолітніх захищають в суді їх батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники. З моменту набуття ними цивільної процесуальної дієздатності функції законного представника: батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших осіб, яким це право надано федеральним законом, припиняються. Усунення з процесу законного представника оформляється визначенням. У цьому випадку суд може при необхідності допитати батьків або осіб, які їх замінюють, в якості свідків з дотриманням встановленого законом порядку.

5. Опіка і піклування встановлюються для захисту прав та інтересів недієздатних або не повністю дієздатних громадян. Опіка та піклування над неповнолітніми встановлюються також з метою їх виховання. Відповідні цього права і обов’язки опікунів і піклувальників визначаються законодавством про шлюб та сім’ю.

6. Опіка та піклування над неповнолітніми встановлюються за відсутності у них батьків, усиновителів, позбавлення судом батьків батьківських прав, а також у випадках, коли такі громадяни з інших причин залишилися без батьківського піклування, зокрема, коли батьки ухиляються від їх виховання або захисту їх прав та інтересів.

7. Опіка встановлюється над малолітніми, а також над громадянами, визнаними судом недієздатними внаслідок психічного розладу. Опікуни є повними представниками підопічних в силу закону і беруть участь в цивільному процесі від їх імені та в їх інтересах.

8. На відміну від опіки піклування встановлюється над неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також над громадянами, обмеженими судом у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами. Опікуни як би повинні давати згоду на ту чи іншу цивільно-процесуальне заяву, клопотання тощо підопічного, які громадяни, які перебувають під піклуванням, не вправі принести самостійно. Опікуни надають підопічним сприяння у здійсненні ними своїх прав і виконанні обов’язків, а також охороняють їх від зловживань з боку третіх осіб.

9. Органами опіки та піклування є органи виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації. Опікун або піклувальник призначається органом опіки та піклування за місцем проживання особи, яка потребує опіки або піклування, протягом місяця з моменту, коли зазначеним органам стало відомо про необхідність встановлення опіки або піклування над громадянином. При наявності заслуговують уваги обставин опікун або піклувальник може бути призначений органом опіки та піклування за місцем проживання опікуна (піклувальника). Якщо особі, що потребує опіки або піклування, протягом місяця не призначено опікуна чи піклувальника, виконання обов’язків опікуна чи піклувальника тимчасово покладається на орган опіки та піклування.

10. Опікунами та піклувальниками можуть призначатися тільки повнолітні дієздатні громадяни. Не можуть бути призначені опікунами та піклувальниками громадяни, позбавлені батьківських прав.

11. Опікунами та піклувальниками громадян, які потребують опіки або піклування і знаходяться або поміщених у відповідні виховні, лікувальні установи, установи соціального захисту населення або інші аналогічні заклади, є ці установи.

12. При розгляді трудових спорів осіб, які не досягли 18-річного віку, судам слід обговорювати питання про залучення до справи батьків, усиновителів і опікунів неповнолітніх.

13. Наявність згоди органу опіки та піклування на вчинення правочину щодо відчуження майна малолітньої дитини саме по собі не є для суду достатнім підтвердженням законності угоди. Критерієм оцінки дійсності угоди є реальне дотримання майнових прав дитини.
————
За аналогією з тлумаченням, що діяли раніше цивільних процесуальних норм. Див. Визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду РФ від 29 серпня 1997 // Бюлетень Верховного Суду РФ. 1998. N 2. С. 6.

14. На відміну від правоздатності цивільно-процесуальна дієздатність може припинитися не тільки разом з цивільно-процесуальну правоздатність, а й у зв’язку з визнанням особи недієздатною.

15. Взаємозв’язані положення ч. 5 ст. 37, ч. 1 ст. 52, п. 3 ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 284 і п. 2 ч. 1 ст. 379.1 ЦПК РФ Конституційним Судом РФ визнані не відповідними Конституції РФ в тій мірі, в якій ці положення — за змістом, надавало їм склалася правозастосовча практика в системі чинного правового регулювання апеляційного та касаційного провадження, — не дозволяють громадянину, визнаному судом недієздатним, оскаржити рішення суду в апеляційному та касаційному порядку у випадках, коли суд першої інстанції не надав цьому громадянину можливість викласти свою позицію особисто або через обраних ним ін едставітелей, при тому що його присутність в судовому засіданні не було визнано небезпечним для його життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я оточуючих.
————
Див. Постанова Конституційного Суду РФ від 27 лютого 2009 року N 4-П «У справі про перевірку конституційності ряду положень статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 і 379.1 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації і частини четвертої статті 28 Закону Російської Федерації «Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні» в зв’язку зі скаргами громадян Ю.К. Гудкова, П.В. Штукатурова і М.А. Яшиній »// Собр. законодавства РФ. 2009. N 11. У розділі ст. +1367.

16. Див. Також коментар до ст. ст. 52, 147, 262, 281 ЦПК РФ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *