Державний кадастровий облік це

Державний кадастровий облік.

Державний кадастровий облік — це спеціальна реєстрація об’єктів кадастрового обліку, яка здійснюється шляхом внесення в облікові форми державного земельного кадастру відомостей, що дозволяють однозначно виділити об’єкт кадастрового обліку з числа інших об’єктів.

Державний кадастровий облік проводиться на всій території Російської Федерації за єдиною системою.

Підставою для державного кадастрового обліку є заява, що подається зацікавленою особою (власником або власником інших прав, а також органами державної влади, органами місцевого самоврядування) або його уповноваженим представником в комітет із земельних ресурсів та землеустрою з додатком документів по формуванню об’єкта кадастрового обліку. Разом із заявою про державний кадастровому обліку і документами про формування об’єкта фізична особа пред’являє документ, що засвідчує його особу, а представник юридичної особи — документ, що засвідчує його особу і документ, який підтверджує його повноваження діяти від імені цієї юридичної особи.

Документи, які надаються для державного кадастрового обліку, в встановлених законодавством випадках повинні бути нотаріально засвідчені, мати належні підписи посадових осіб, скріплені печатками. Тексти документів, представлених для державного кадастрового обліку, повинні бути написані розбірливо, найменування юридичних осіб не повинні мати скорочень, необхідно зазначити їх місцезнаходження. Прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, адреси їх місцезнаходження повинні бути написані повністю.

Отримання заяви та документів для державного кадастрового обліку підтверджується відповідним записом у книзі обліку документів. Заявнику видається розписка в підтвердженні отримання документів з їх переліком та зазначенням дати прийому.

Облікові дії починаються з моменту прийому документів для державного кадастрового обліку. Об’єкт вважається врахованим з дня внесення записів про об’єкт в Єдиний державний реєстр земель. Процес державного кадастрового обліку включає наступні етапи: формування кадастрової справи об’єкта; нанесення об’єкта на чергову кадастрову карту (план); виготовлення кадастрової карти (плану) об’єкта обліку; привласнення об’єкту кадастрового номера; занесення відомостей про об’єкт до Єдиного державного реєстру земель.

Терміни здійснення кадастрового обліку (Федеральний закон № 221-ФЗ «Про державний кадастр нерухомості» Прийнятий Державною Думою 4 липня 2007 Ст. 17.). Якщо інше не встановлено цим Законом, постановка на облік об’єкта нерухомості, облік змін об’єкта нерухомості, облік частини об’єкта нерухомості або зняття з обліку об’єкта нерухомості здійснюється в термін не більше ніж двадцять робочих днів з дня отримання органом кадастрового обліку відповідної заяви про кадастровому обліку, а облік адреси правовласника — в термін не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання органом кадастрового обліку відповідної заяви про облік адреси правовласника.

Кадастровий облік на підставі документів, що надійшли до органу кадастрового обліку в порядку інформаційної взаємодії, здійснюється в термін не більше ніж тридцять робочих днів з дня надходження таких документів.

Датою завершення кадастрового обліку визнається день внесення органом кадастрового обліку в державний кадастр нерухомості: відомостей про присвоєний об’єкту нерухомості кадастровий номер; нових відомостей про об’єкт нерухомості; відомостей про припинення існування об’єкта нерухомості.

Всі відомості, за винятком відомостей, що надаються у вигляді кадастрових планів територій або кадастрових довідок, надаються в термін не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання відповідного запиту. Термін надання запитуваних відомостей у вигляді кадастрових планів територій або кадастрових довідок не може перевищувати п’ятнадцять або тридцять робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

Якщо надання запитуваних відомостей не допускається відповідно до федеральним законом або в державний кадастр нерухомості відсутні запитувані відомості, в термін не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання органом кадастрового обліку відповідного запиту даний орган видає (надсилає) у письмовій формі обгрунтоване рішення про відмову в надання запитуваних відомостей, або повідомлення про відсутність в державному кадастрі нерухомості запитуваних відомостей.

Визначення та склад кадастрової справи та кадастрової карти (плану) були розглянуті в розділі «Земельно-кадастрові роботи на забудованих територіях».

/ ЛЕКЦІЇ ПО КАДАСТРУ 3 і 4 курс / Лекція по кадастровому обліку

Поняття державного кадастрового обліку

Згідно зі статтею 1 Федерального закону від 24.07.2007 № 221-ФЗ «Про державний кадастр нерухомості» державним кадастровим урахуванням нерухомого майна визнаються дії уповноваженого органу щодо внесення в державний кадастр нерухомості відомостей про нерухоме майно, які підтверджують існування такого нерухомого майна з характеристиками, що дозволяють визначити таке нерухоме майно в якості індивідуально-визначеної речі або підтверджують припинення існування такого нерухомого майна , А також інших передбачених цим Законом відомостей про нерухоме майно.

Цілі кадастрового обліку

Індивідуалізація об’єкта для цивільного обороту, присвоєння об’єктам нерухомості кадастрових номерів

Підтвердження існування об’єкта в натурі

Підтвердження припинення існування врахованого раніше об’єкта

Підтвердження припинення існування інших передбачених цим Законом відомостей про нерухоме майно

Підстави здійснення кадастрового обліку

Кадастровий облік здійснюється в зв’язку з:

освітою або створенням об’єкта нерухомості (далі — постановка на облік об’єкта нерухомості);

припиненням його існування (далі також — зняття з обліку об’єкта нерухомості);

зміною унікальних характеристик об’єкта нерухомості.

Облікові дії підрозділяються на:

постановку на облік нових об’єктів

облік змін, в т.ч.

облік частини об’єкта нерухомості

облік адреси правовласника

При зверненні зацікавленої особи облікові дії проводяться на підставі:

заяви про облік

додатків до заяви:

документа про оплату мита (при постановці на облік)

межового плану (при постановці на облік, обліку частини, зміні унікальних характеристик)

документа про зміну категорії земель, дозволеного використання ділянки

інших документів (довіреність представника, документ про право на ділянку)

Звернення належного особи при подачі заяви:

Про постановку на облік — власник або будь-яка інша особа

Про облік змін — власник, власник, користувач

Про облік частини об’єкта — власник, особа на користь якої обмежуються права

Про зняття з обліку будівель — власник будівлі або ділянки, власник, користувач ділянки

Подача заявиВиготовляється

Поштовим відправленням (підпис в заяві нотаріально посвідчена)

Заява має бути засвідчена підписом заявника або підписом його представника. Справжність такого підпису повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку, за винятком випадків, якщо заяву подається до органу кадастрового обліку особисто.

Якщо заява і необхідні для кадастрового обліку документи представлені у формі електронних документів, то така заява має бути завірене електронним цифровим підписом заявника або його представника.

Заява про кадастровому обліку, представлене в орган кадастрового обліку заявником особисто, реєструється в день звернення до органу кадастрового обліку в книзі обліку заяв із зазначенням часу його отримання з точністю до хвилини. На всіх представлених разом із заявою документах вказується реєстраційний номер заяви в книзі обліку заяв і дата його реєстрації.

Заявнику в якості розписки в отриманні заяви видається завірена копія зареєстрованої заяви. Якщо заява надійшла за допомогою поштового відправлення, завірена копія заяви надсилається заявнику з повідомленням про вручення, реквізити якого заносяться в книгу обліку заяв.

Відомості про поставленому на облік об’єкті або його частини носять тимчасовий характер протягом :

2-х років щодо земельних ділянок;

1 року щодо частини земельної ділянки

1 року щодо будівель, споруд, об’єктів незавершеного будівництва, приміщень

Терміни здійснення кадастрового обліку

Термін проведення обліку (постановка на облік, облік змін, облік частини, зняття з обліку) не більше 20 робочих днів

Термін проведення обліку адреси правовласника не більше 5 робочих днів

При інформаційну взаємодію не більше 30 робочих днів

Зняття обліку на підставі відомостей ЕГРП не більше 3 робочих днів

Дата обліку є:

— Дата присвоєння кадастрового номера (постановка на облік)

— Дата запису нових відомостей (облік змін)

— Дата запису про припинення існування об’єкта (зняття з обліку)

внесення відомостей про раніше врахованих об’єктах нерухомості;

постановка на кадастровий облік об’єкта нерухомості;

облік змін об’єкта нерухомості;

зняття з кадастрового обліку об’єкта нерухомості;

внесення кадастрових відомостей відповідно до документами, які надходять до органу кадастрового обліку з органів державної влади та органів місцевого самоврядування в порядку інформаційної взаємодії при веденні ГКН;

виправлення технічних і кадастрових помилок.

Виконання кадастрових процедур супроводжується прийняттям відповідного рішення. Зазначене рішення готується з використанням спеціального бланка, підписується посадовою особою органу кадастрового обліку і реєструється в реєстраційно-контрольної формі. Оригінал рішення міститься в відповідне кадастрову справу.

Також може бути прийнято рішення про призупинення здійснення кадастрового обліку або про відмову в здійсненні кадастрового обліку. Такі рішення надсилаються заявнику, а їх копії поміщаються в відповідне облікова справа.

Підстави зупинення обліку:

Протиріччя відомостей про об’єкт відомостями кадастру (крім обліку змін)

Перетин кордонів ділянок

Чи не представлені необхідні документи

Термін призупинення — до усунення причин, але не більше 3-х місяців

Відмова у проведенні обліку:

Документи за формою або змістом не відповідають вимогам

Законом не допускається розділ або виділ частки в праві (перетворення) об’єкта

Об’єкт утворюється з об’єкта, відомості про який носять тимчасовий характер

Звернення неналежного особи

Закінчення строку призупинення

не забезпечений доступ до земельної ділянки (прохід або проїзд від земельних ділянок загального користування), в тому числі шляхом встановлення сервітуту;

одна з меж земельної ділянки перетинає кордон муніципального освіти і (або) кордон населеного пункту;

земельну ділянку утворюється в результаті перетворення земельних ділянок, і ці перетворені земельні ділянки не належать до однієї категорії земель, за винятком встановлених федеральним законом випадків.

Помилки, що виникають при веденні кадастру:

технічна помилка в відомостях (описка, опечатка, граматична, арифметична або подібна помилка) — невідповідність відомостей, внесених до державного кадастр нерухомості, відомостями в документах, на підставі яких вносилися відомості;

кадастрова помилка в відомостях — помилка в документі, на підставі якого вносилися відомості до державного кадастр нерухомості.

Терміни виправлення помилок при веденні кадастру:

технічна помилка в відомостях — на підставі рішення ОКУ в термін не більше 5 робочих днів;

кадастрова помилка в відомостях — в порядку обліку змін або в порядку інформаційної взаємодії.

Документи, підготовлені за результатами здійснення кадастрового обліку:

Кадастрова виписка про об’єкт нерухомості

Кадастровий паспорт об’єкта нерухомості

Кадастровий план території.

кадастрова виписка про об’єкт нерухомості є витяг з ГКН, що містить запитувані відомості про об’єкт нерухомості.

Кадастрова виписка про об’єкт нерухомості видається при:

кадастровому обліку нових відомостей про такий об’єкт нерухомості (при обліку змін такого об’єкта нерухомості);

кадастровому обліку відомостей про частини такого об’єкта нерухомості, на яку поширюється обмеження (обтяження) речових прав (при обліку частини такого об’єкта нерухомості);

кадастровому обліку відомостей про припинення існування такого об’єкта нерухомості (при знятті з обліку такого об’єкта нерухомості).

кадастровий паспорт об’єкта нерухомості являє собою виписку з ГКН, що містить унікальні характеристики об’єкта нерухомості.

Кадастровий паспорт земельної ділянки, призначений для надання відомостей ГКН, необхідних для державної реєстрації прав та обмежень (обтяжень).

Кадастровий паспорт видається при постановці на облік такого об’єкта нерухомості

кадастровий план території є тематичний план кадастрового кварталу чи іншої зазначеної у відповідному запиті території в межах кадастрового кварталу, який складений на картографічній основі і на якому в графічній формі і текстовій формі відтворені запитувані відомості.

Видані документи і термін видачі:

Кадастрова виписка (відомості на вимогу) — не більше 5 робочих днів

Кадастровий паспорт (для реєстрації прав) — не більше 10 робочих днів

Кадастровий план території — не більше 15 робочих днів

Кадастрова довідка (звід відомостей про об’єкти на певній території або певного виду) — не більше 30 робочих днів

Особливості здійснення кадастрового обліку при утворенні об’єкта нерухомості

Під освітою об’єкта нерухомості розуміється:

його розділ, якщо об’єкт знаходився у спільній власності. Може здійснюватися за згодою сторін або після визначення відповідних часток;

виділення частки, коли об’єкт знаходився в частковій власності;

об’єднання кількох об’єктів нерухомості або зміна їх характеристик — можливо в разі, коли на основі існуючих об’єктів нерухомого майна в результаті їх об’єднання створюється один новий або зазначені початкові об’єкти змінюють свої характеристики (площа, межі) за рахунок один одного.

При перетворенні об’єкта нерухомості в формі розділу для здійснення кадастрового обліку заявник повинен представити одну заяву про кадастровому обліку всіх таких утворених об’єктів нерухомості і необхідні для їх кадастрового обліку документи. Постановка на облік всіх таких утворених об’єктів нерухомості здійснюється одночасно. При виділенні частки з об’єкта нерухомого майна та об’єднання об’єктів нерухомості, заявнику необхідно подати заяву про взяття на облік такого утвореного об’єкта і всі необхідні для його кадастрового обліку документи.

Відносно первинних об’єктів, які були перетворені, також проводиться облік змін, а в деяких випадках здійснюється зняття їх з обліку. Зазначені дії проводяться в порядку інформаційної взаємодії на підставі документів, що надійшли до органу кадастрового обліку та підтверджують державну реєстрацію прав на об’єкти нерухомості, утворені в результаті їх перетворення. Подачі заяви для здійснення обліку змін або зняття з обліку, а також інших документів не вимагається.

Внесені до державного кадастр нерухомості відомості при постановці на облік об’єкта нерухомості, утвореного в результаті перетворення об’єкта нерухомості або об’єктів нерухомості, носять тимчасовий характер.

Такі відомості втрачають тимчасовий характер з дня державної реєстрації права на утворений об’єкт нерухомості.

Якщо після закінчення одного року з дня взяття на облік цього об’єкта нерухомості або двох років з дня взяття на облік якщо об’єктом нерухомості є земельна ділянка, що не здійснено державну реєстрацію права на нього, такі відомості анулюються і виключаються з державного кадастру нерухомості.

Якщо земельна ділянка була поставлений на облік, то орган кадастрового обліку може зняти його з обліку тільки в разі, якщо така земельна ділянка є Перетворювані об’єктом нерухомості. Зняття з обліку перетворюються об’єктів нерухомості здійснюється без заяви на підставі документів, що надійшли до органу кадастрового обліку в порядку інформаційної взаємодії та підтверджують державну реєстрацію прав на об’єкти нерухомості, утворені в результаті перетворення таких об’єктів нерухомості.

Зазначений облік здійснюється в термін не більше ніж 3 робочі дні з дня надходження документів до органу кадастрового обліку.

Здійснення кадастрового обліку у зв’язку зі зміною площі земельної ділянки та (або) зміною опису місця розташування його кордонів можливо тільки в зв’язку з уточненням опису розташування меж земельної ділянки, кадастрові відомості про яку не відповідають встановленим вимогам до опису розташування меж земельних ділянок. Якщо відбувається кадастровий облік уточнення меж земельної ділянки, які одночасно є межами іншої земельної ділянки, то орган кадастрового обліку одночасно вносить відповідні зміни у внесені в державний кадастр нерухомості відомості про місцезнаходження кордонів такого суміжної земельної ділянки.

Місцезнаходження меж земельних ділянок підлягає обов’язковому погодженню із зацікавленими особами в разі виконання кадастрових робіт, в результаті яких забезпечується підготовка документів для подання в орган кадастрового обліку заяви про облік змін одного з зазначених земельних ділянок в зв’язку з уточненням місця розташування його кордонів.

Кадастровий облік це:

Державний кадастр нерухомості — систематизований звід відомостей про врахований нерухоме майно, а також відомостей про проходження Державного кордону Російської Федерації, про межі між суб’єктами Російської Федерації, межах муніципальних утворень, межі населених пунктів, про територіальні зони і зонах з особливими умовами використання територій, інших передбачених цим Законом відомостей. Державний кадастр нерухомості є федеральним державним інформаційним ресурсом.

Кадастрової діяльністю є виконання уповноваженою особою (кадастровий інженер) щодо нерухомого майна відповідно до вимог, встановлених Федеральним законом від 24.07.2007 р № 221-ФЗ, робіт, в результаті яких забезпечується підготовка документів, що містять необхідні для здійснення кадастрового обліку відомості про такому нерухоме майно (кадастрові роботи).

Кадастровий облік і ведення державного кадастру нерухомості здійснюються Федеральним агентством кадастру об’єктів нерухомості (Роснедвіжімость), уповноваженим в порядку, встановленому Конституцією Російської Федерації і Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 року N 2-ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації»

Ведення державного кадастру нерухомості здійснюється на основі принципів єдності технології його ведення на всій території Російської Федерації, забезпечення загальнодоступності і безперервності актуалізації містяться в ньому відомостей, порівнянності кадастрових відомостей з відомостями, що містяться в інших державних інформаційних ресурсах.

Вміщені в державному кадастрі нерухомості документи підлягають постійному зберіганню; їх знищення і вилучення з них будь-яких частин не допускаються.

Дії уповноваженого органу щодо внесення в державний кадастр нерухомості відомостей про нерухоме майно, які підтверджують існування такого нерухомого майна з характеристиками, що дозволяють визначити таке нерухоме майно в якості індивідуально-визначеної речі (далі — унікальні характеристики об’єкта нерухомості), або підтверджують припинення існування такого нерухомого майна, а також інших передбачених Федеральним законом від 24.07 .2007 р № 221-ФЗ відомостей про нерухоме майно, назваются кадастровим обліком.

Кадастровий облік здійснюється в відношенні земельних ділянок, будівель, споруд, приміщень, об’єктів незавершеного будівництва.

Wikimedia Foundation. 2010 року.

Дивитися що таке «Кадастровий облік» в інших словниках:

Кадастровий інженер — Кадастровий інженер фізична особа, яка здійснює кадастрову діяльність, яка має чинний кваліфікаційний атестат кадастрового інженера. Кадастровий інженер також може проводити землевпорядну експертизу. … … Вікіпедія

кадастровий паспорт — Кадастровий паспорт виписка з державного кадастру нерухомості, яка містить необхідні для державної реєстрації права на нерухоме майно та угод з ним відомості про об’єкт нерухомості. Необхідність отримання … … Вікіпедія

Земельна ділянка — Ця стаття або розділ описує ситуацію стосовно лише до одного регіону. Ви можете допомогти Вікіпедії, додавши інформацію для інших країн і регіонів … Вікіпедія

Земельний кадастр — Кадастрова карта Земельний кадастр систематизований звід документованих відомостей про природний, господарський і правовий стан земель. Зміст … Вікіпедія

Межовий план — Межовий план документ, який складений на основі кадастрового плану відповідної території або кадастрової виписки про відповідній земельній ділянці і в якому відтворені певні внесені до державного кадастр … … Вікіпедія

Державний кадастр нерухомості — Державний кадастр нерухомості систематизований звід відомостей про врахований нерухоме майно, а також відомостей про проходження Державного кордону Російської Федерації, про межі між суб’єктами Російської Федерації, межах … Вікіпедія

Державна програма — (Government program) Державна програма це інструмент державного регулювання економіки, що забезпечує досягнення перспективних цілей Поняття державної програми, види державних федеральних і муніципальних програм, … … Енциклопедія інвестора

ЦКУ — Главкурупр Головне курортне управління ДКУ Головне контрольне управління при Президентові РФ РФ ЦКУ група кризового управління Словник: С. Фадєєв. Словник скорочень сучасної російської мови. С. Пб. За … Словник скорочень і абревіатур

ЦКУ ЗУ — ЦКУ ГКУ ЗУ державний кадастровий облік земельних ділянок ЦКУ Джерело: http://pda.r85.kadastr.ru/operating procedure / granting of data / ЦКУ ЗУ Джерело: http://r18.kadastr.ru/news/news 01 / 176326 / … Словник скорочень і абревіатур

З чого складається кадастровий облік об’єктів нерухомості

Державний кадастровий облік це

Державний кадастровий облік цеКадастровий облік об’єктів нерухомості набуло актуальності в момент повернення в 1991 р приватної власності. Різко постало питання, як створити дієвий повноцінний ресурс, що дозволяє вести інформаційний облік даних про нерухоме майно (далі — НІ). Дана сфера і сьогодні має великі прогалини і викликає нерозуміння окремих моментів у пересічного громадянина. Спробуємо разом розібратися в деяких нюансах.

Державний кадастровий облік НІ

Державний кадастровий облік об’єктів нерухомості (далі — облік) — підтвердження існування НІ шляхом внесення спеціальним органом (Росреестра) в єдину базу (державний кадастр) певного обсягу відомостей про НІ. Кадастровий облік нерухомості, а також інші аспекти даної області знань визначаються в статтях Федерального закону Росії № 221 від 24.07.2007 р «Про державний кадастр нерухомості».

Облік проводиться протягом 20-ти робочих днів в Управлінні Росреестра за місцем географічного розташування нерухомості і підлягають йому всі об’єкти НІ:

 • будівлі;
 • об’єкти незавершеного будівництва;
 • окремі приміщення;
 • споруди (також — підземні) і будови;
 • земельні ділянки.

При реалізації обліку об’єкту буде присвоєно індивідуальний кадастровий номер, який закріплюється за ним до моменту зняття НІ з обліку. Існує два види обліку: кадастровий (визначає географічне місце розташування об’єкта НІ) і технічний (враховує технічні характеристики).

Для постановки об’єкта нерухомості на облік вам знадобиться надати певний пакет документів:

 • документ, що засвідчує особу — паспорт громадянина (копія),
 • копії свідоцтв про ГРП (для земельних ділянок — також копії документів категоріальної приналежності ділянки і дозволу на право користування),
 • технічний план (межовий — для земельних ділянок),
 • акт обстеження (при знятті об’єкта НІ з обліку),
 • Заява.

Плату за облік не стягують.

Державна реєстрація об’єктів нерухомості

Державний кадастровий облік цеПравила проведення даної процедури вказані у Федеральному законі N 122 від 21 липня 1997 р ..

Щоб не порушувати законодавство, власник НІ самостійно або за допомогою представника зобов’язаний протягом встановленого часового періоду від моменту відчуження або завершення будівництва виконати процедуру реєстрації НІ, так як тільки після цього настане юридична правообладания їм.

Реєстрація об’єкта нерухомості в Росреестра виконується за місцем географічного розташування НІ шляхом особистої подачі заяви з додатком пакета документів (оригіналу та копії паспорта, квитанції про сплату мита, кадастрового паспорта, документів, за якими придбано майно, таких, як договору відчуження, свідоцтва про право на спадщину , рішення суду і т.д. Якщо Ви реєструєте дачу необхідно всього лише заповнити встановлений бланк, де вказати необхідні відомості.

Коли ви саме купуєте НІ (воно не переходить Вам у спадок, не подароване Вам, ви його не приватизовуєте) знадобиться згода чоловіка. Це потрібно в силу дії ст.ст. 34 — 35 Сімейного кодексу, де зазначено, що будь-які грошові доходи є спільним майном подружжя, і відповідно, їх трата і вимагає даного згоди. До таких випадків відносять і придбання житлової нерухомості по іпотеці — тут згода необхідна на передачу НІ в заставу банку.

Державна реєстрація права власності на об’єкти комерційної нерухомості

Для роз’яснення процедури реєстрації комерційної нерухомості (далі — КН) необхідно вказати, що до неї відносять НІ, що використовується для отримання прибутку. Найбільш простий приклад відділення комерційної нерухомості від житлової — багатоквартирний житловий будинок, в цілому є об’єктом КН, а кожна житлова квартира в окремо відноситься до житлової нерухомості. Однак, при комерційному використанні житлової нерухомості (наприклад, в разі розташування в ній салону квітів) вона також стає комерційною.

Державний кадастровий облік це Якщо ви зіткнулися з необхідністю оформлення комерційної нерухомості (наприклад, при придбанні торгової точки) ви повинні звернутися в Управління Росреестра із заявою та супроводжуючими документами (документи, що підтверджують факт переходу у володіння вами комерційним майном, довідка про балансову вартість і стан об’єкта, свідоцтво про ГРП на об’єкт, кадастровий і технічний паспорт, дозвіл (в разі перебудови об’єкта).

Отримання відомостей з ЕГРП

У випадках придбання або відчуження НІ, необхідності підтвердження прав на нього, відновлення документів, приватизації. Вам знадобиться виписка зі спеціального архіву, який називають Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно (ЕГРП), в якому зазначаються і всі зроблені з даним об’єктом угоди. Це фактично спеціально створена інформаційна база, яка містить певний перелік даних про НІ і правах на нього. Виписки отримують в Управлінні Росреестра за 5 робочих днів.

У всіх операціях, розглянутих вище, вам відмовлять, якщо:

 • ви введете в оману фахівців Росреестра;
 • ви надасте не повний обсяг документів або допустите помилки в їх оформленні (всі документи, представлені вами, повинні бути без виправлень і приписок, а також не мати ушкоджень);
 • є судове рішення про заборону або арешт НІ або судове рішення, де зазначено дозвіл на проведення реєстрації або обліку, на момент подання заяви про реєстрацію або обліку не вступило в силу;
 • у вас немає прав на реєстрацію або облік НІ;
 • є суперечності в правах (наприклад, при реєстрації часткою НІ суми площ часткою майна не відповідають загальній площі НІ);

Для оскарження отриманого відмови (у разі незгоди з рішенням фахівців) слід направити позовну заяву до арбітражного суду.

Державний кадастр земельних ділянок

Державний кадастровий облік земельних ділянок є опис та індивідуалізацію в Єдиному держреєстрі земель окремих земельних ділянок. В результаті кожен окремо взятий земельну ділянку набуває характеристики, що дозволяють виділити його з ряду інших ділянок і дати йому як якісну, так і економічну оцінки. Проведення кадастрового обліку земель супроводжується присвоєнням кожній окремій ділянці індивідуального кадастрового номера. Установи юстиції проводять державну реєстрацію (вносять певні записи в ЕГРП), використовуючи дані, зазначені в земельному кадастрі. Це проводиться на підставі ГК РФ ст. 131 п.2 Федерального закону № 122 від 21.07.1997 р «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» в редакції від 4.12.2006 р

Державний кадастровий облік це

Земельний кадастр є зведенням достовірних даних, виражених в натурному описі кожного об’єкта земельної нерухомості. Відомості держкадастру як джерела інформаційного обміну використовуються при проведенні держреєстрації нерухомості, спецрегістраціі або обліку окремо взятих видів об’єктів нерухомого майна, різних природних ресурсів та інших об’єктів, які підлягають обліку або реєстрації відповідно до законодавства РФ.

Головне завдання обліку полягає в тому, щоб дати повну характеристику земельного фонду за складом угідь, класифікувати угіддя по землекористуванню, терміновості користування, по адміністративно-територіальним розподілом. Облік земель здійснюється за фактичним станом угідь, спираючись на планово-картографічні матеріали і дані обліку поточних змін, які виявляються графічним способом. Особлива увага приділяється обліку земель, зайнятих під зрошенням і осушенням. Облік якості земельних ділянок передбачає класифікацію грунтів.

Визначальне значення у використанні земель є не тільки їх охорона, але і окультурення. Ступінь детальності обліку повністю залежить від характеру використання земельних ділянок і потенційних ресурсних можливостей. Найбільш досконалому обліку підлягають землі населених пунктів і землі сільгосппризначення.

Особливості системи кадастрового обліку земель

Занесені в держкадастр нерухомості відомості про земельну ділянку мають тимчасовий характер. Земельна ділянка органом кадастру знімається з обліку тільки в тому випадку, якщо дана ділянка буде Перетворювані об’єктом, і буде підлягати зняття з кадастрового обліку (ст. 24 ФЗ про державну земельний кадастр). Кадастровий облік при зміні площі ділянки або зміні опису меж цієї ділянки, здійснюється тоді, коли ці зміни будуть пов’язані з уточненням відображення знаходження меж ділянки, кадастрові дані про який не відповідають встановленим законом вимогам до опису місцезнаходження кордонів.

При проведенні кадастрового обліку, пов’язаного з уточненням меж ділянки, які синхронно є межами суміжної ділянки, орган кадастру паралельно вносить належні зміни у внесені відомості державного кадастру нерухомості про розташування кордонів даного суміжної ділянки землі.

Земельний кадастр — що це таке

Земельний кадастр — це упорядкований облік інформації щодо земельної власності в межах деякого району, що базується на результатах зйомки певних меж ділянок земельної власності. Кожній земельної власності присвоюється ідентифікатор — певний номер. Значить, земельний кадастр являє собою систему державних заходів з вивчення природного, правового і господарського становища земельних ділянок шляхом реєстрування землекористувачів, кількості земель, їх якості, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земельних ресурсів для організації розумного використання.

Державний кадастровий облік це

За допомогою кадастрової інформації можна точно визначити місце конкретних земель в складі національного багатства держави, встановлювати певні завдання, пов’язані з продуктивністю використання земельних ресурсів, переводити землі з однієї категорії в іншу, покращувати угіддя, займатися меліорацією, вести боротьбу з ерозією і кислотністю грунтів, давати оцінку ефективності планованих заходів.

Основне призначення земельного кадастру полягає в його необхідності для організації більш раціонального, ефективного використання земельних ресурсів, їх охорони, розміщення і спеціалізації підприємств сільськогосподарського напрямку, планування народного господарства. Дані земельного кадастру широко застосовуються при внутрішньогосподарському та міжгосподарському землеустрій.

Державний кадастр земельних ділянок спрямований на захист прав власників земельних ділянок, на створення об’єктивної основи для бази оподаткування, на забезпечення ефективного і раціонального використання і охорони земель.

 • Державний кадастр земельної нерухомості ведеться з метою забезпечення інформацією:
 • Державного управління земельними ресурсами;
 • Держконтролю за використанням земель;
 • Установ, що займаються заходами щодо збереження і підвищення родючості земель;
 • Державних органів, що займаються реєстрацією прав на нерухомість і угод з ним;
 • Землевпорядних установ;
 • Для економічної оцінки конкретних земель, обліку їх вартості в складі природних ресурсів;
 • Для встановлення обґрунтованої конкретної плати за конкретну земельну ділянку;
 • Інше.

Земельний кадастр надає необхідні і достовірні відомості управлінським органам і служить громадським інтересам держави і приватним інтересам власників, землекористувачів та орендарів земельних ділянок. Так, юридичні та фізичні особи, здійснюючи операцію із земельною ділянкою, не можуть її зробити, не отримавши від органів кадастру відомостей про кадастрову оцінку земельної ділянки, про права на дану ділянку, про обтяження.

У тому випадку, якщо виникають земельні спори, документи кадастру земельної нерухомості служать судовим органам об’єктивним помічником для винесення правильного рішення у спорі.

Постановка земельної ділянки на кадастровий облік займає термін в один місяць. Якщо буде потрібно взяти відомості з держкадастру, то на це також потрібно один місяць. Вся інформація про об’єкти земельної нерухомості зберігається в базах даних державного кадастру.

державний кадастровий облік земельнихділянок є опис та індивідуалізацію в Єдиному держреєстрі

особа або юр. особа набуває у власність будівлі та споруди, що знаходяться в державної власності ФГУП, земельнуділянку перебувати в постійному безстроковому користуванні у ФГУП, які права на цей земельнуділянку буде име

позначили, вирішується відповідно до частини 1 статті 35 земельного кодексу РФ. Згідно з цією нормою новий власник

Державний кадастровий облік це

Межовий план земельногоділянки

Відповідно ФЗ РФ «Про державномукадастр нерухомості »п.1 ст.38 межовий план це документ, для складання

Державний кадастровий облік це

Оцінка кадастрової вартості земельнихділянок

у своєму розпорядженні значні земельними ресурсами. Рішення поставлених завдань в області земельних правовідносин, формування

Державний кадастровий облік це

Кадастровий номер земельногоділянки на карті

кожен земельнуділянку. розташований на території РФ, підлягає державному кадастрового обліку, незалежно

Державний кадастровий облік це

кадастровий план земельногоділянки — що це і як отримати?

при оформленні земельногоділянки пересічний громадянин часто стикається зі специфічними термінами, які для

СНИП / ГОСТ / ТК: Ще 14069

Про державний земельний кадастр

Про організацію та проведення торгів з продажу перебувають у державній або муніципальній власності земельних ділянок або права на укладення договорів оренди таких земельних ділянок

Про порядок надання державних гарантій Російської Федерації по запозиченнях, які здійснюються для забезпечення земельних ділянок інженерною інфраструктурою та модернізації комунальної інфраструктури з метою житлового будівництва

Про додаткові вимоги до учасників аукціонів при наданні земельних ділянок для комплексного їх освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності

Методичні вказівки з розрахунку нормативних розмірів земельних ділянок в кондомініуми

Рекомендації по організації та виконанню робіт, пов’язаних з наданням та закріпленням земельних ділянок під будівництво

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *